Unia Europejska wspiera pracę zdalną poprzez rozwój kompetencji IT

Brak odpowiedzi
administrator
Portret użytkownika admin
Offline
Dołączył: 09.06.2008

Kompetencje informatyczne (IT) lub szerzej informacyjno-komunikacyjne (ICT) znajdują coraz więcej zastosowań w codziennej komunikacji oraz w większości branż zawodowych. Obecnie bez posiadania chociażby podstawowych kompetencji informatycznych ciężko funkcjonować w świecie gdzie Internet, komputer, tablet czy smartfon stały się nieodzownymi elementami zarówno życia zawodowego, jak i prywatnego. Posiadanie wiedzy z zakresu ICT staje się coraz bardziej pożądane przez pracodawców. Od dobrego kandydata na większość stanowisk związanych z zarządzaniem i administracją, marketingiem, sprzedażą czy innymi obszarami gospodarczej aktywności firm, oczekuje się odpowiednich kwalifikacji informatycznych. Obsługa podstawowych narzędzi komputerowych jest niewystarczająca aby być konkurencyjnym na rynku pracy. Nowoczesne aplikacje i technologie sieciowe, zaawansowane programy komputerowe oraz coraz szybszy postęp w świecie cyfrowym sprawiają, że umiejętności tworzenia, przetwarzania i gromadzenia danych elektronicznych należą już do zdolności wymaganych od niemal każdego pracownika. Społeczeństwo informatyczne opiera się bowiem przede wszystkim na wzroście edukacji kadrowej w tym zakresie.

Kompetencje ICT są obecnie wymagane od każdego pracownika w firmie nastawionej na postęp. Jak przewiduje to Europejska Agenda Cyfrowa (EAC) na rynkach pracy UE coraz ważniejsze stają się odpowiednie, międzynarodowe certyfikaty potwierdzające posiadanie adekwatnych umiejętności i praktycznej wiedzy. Jedną ze standardów certyfikacyjnych jest program euroKobieta rozwijany od 2007 roku.

W ciągu ostatnich dwóch lat ludzkość stworzyła 90% wszystkich dostępnych, wirtualnych danych elektronicznych. Trend ten będzie nabierał coraz większego rozpędu, zataczając coraz szersze kręgi i obejmując coraz więcej gałęzi gospodarki. Wymagane jest więc aby umieć się odnaleźć w gąszczu informacji i przyswajać te pożądane i odpowiednie.

ICT czyli technologie informatyczne i komunikacyjne (z języka angielskiego Information and Communication Technologies) bądź też w nieco bardziej zawężonej formie IT, technologie informatyczne, to grupa technologii, która dotyczy gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych w formie cyfrowej. Poszczególne praktyczne umiejętności i kompetencje stanowią ważny element przygotowania zawodowego nowoczesnych kadr. Coraz powszechniejsze staje się ich formalne potwierdzanie w postaci certyfikatów.

Opisany wyżej kontekst istotności kompetencji informatycznych na rynkach pracy jest oczywiście jednym z głównym obszarów aktywności w zakresie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego wszystkich państw na świecie. Szczególnie duża waga przykładana jest do kompetencji informatycznych w Unii Europejskiej. Europejska Agenda Cyfrowa (EAC) stwierdza, że kompetencje informatyczne stanowią absolutną podstawę dla dalszego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gospodarce opartej na wiedzy. Głównym celem EAC jest stworzenie strategii pozwalającej na maksymalne wykorzystanie społecznego i ekonomicznego potencjału społeczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu jako ważnego obszaru działalności gospodarczej i społecznej. W obecnych czasach Internet wykorzystywany jest już powszechnie jako narzędzie pracy. Sukces nowej europejskiej agendy w zamierzeniu przyczyni się znacznie do wzrostu gospodarczego, rozwoju innowacyjności jak i do poprawy jakości życia obywateli Europy. Według badań prowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej, obecnie sektor ICT stanowi aż 5% europejskiego PKB i jest bardzo znaczącym czynnikiem jeśli chodzi o ogólny wzrost produktywności w Europie – 20% bezpośrednio w sektorze ICT, i 30% z samych inwestycji w niego. Ponadto obecnie prawie cała gospodarka jest już tak silnie zinformatyzowana w celu podniesienia jej efektywności, że wszystkie inne sektory w bardzo dużym stopniu opierają się na technologiach informatycznych.

Według badań Eurostatu około 30% obywateli Wspólnoty Europejskiej nie posiada wystarczających kompetencji informatycznych, co stanowi znaczącą barierę w rozwoju zawodowym i osobistym. Ponieważ środowisko technologii informatycznych jest niezwykle dynamiczne, wszelkie umiejętności i kompetencje informatyczne pozostałej części obywateli Unii Europejskiej podlegają szybkiej dezaktualizacji. Dlatego tak ważnym elementem życia zawodowego oraz prywatnego każdego Europejczyka powinien być rozwój kompetencji informatycznych. Unia Europejska w swojej sztandarowej strategii na lata 2014-2020 “Europa 2020” jako priorytet wyznaczyła sobie intensyfikację kształcenia mieszkańców w zakresie tych technologii, przy jednoczesnym podniesieniu jakości kształcenia jak i dostępności nowoczesnych form dydaktycznych szeroko wykorzystujących nowoczesne metody cyfrowe w postaci zdalnych szkoleń e-learninowych.

Ze względu na swoją tematykę, szkolenia informatyczne są szczególnie zbieżne z modelem zdalnego nauczania e-learning. Komputer i dostęp do Internetu są naturalnym środowiskiem edukacji informatycznej. Zdalny tryb i elastyczny czas nauki stwarzają bardzo dużą konkurencyjność dla klasycznych metod szkoleniowych, ponieważ szkolenia w trybie e-learning można indywidualnie dopasować do swoich potrzeb i wymagań.

Uczestniczki

Portret użytkownika kati_p
kati_p
Portret użytkownika alchemik985
alchemik98
Portret użytkownika victoria1
victoria1
Portret użytkownika dozzy6
dozzy6
Portret użytkownika Meg11
Meg11
Portret użytkownika natalia_nawrocka
natalia_na
Portret użytkownika ancia
ancia
Portret użytkownika Madzialena87
Madzialena
Portret użytkownika preluda997
preluda997
Portret użytkownika smallangel25
smallangel
Portret użytkownika AgataPoison
AgataPoiso
Portret użytkownika paquarette
paquarette

Ostatnie odpowiedzi


Spot III edycji projektu euroKobieta mający na celu promowanie elastycznych form zatrudnienia wśród kobiet wychowujących dzieci.


Zobacz nasz kanał na YT

Newsletter euroKobieta

Otrzymuj aktualne informacje!