Zakończenie realizacji I edycji projektu

Odpowiadając na liczne pytania dotyczące okresu realizacji I edycji projektu euroKobieta i związanych z tym nieporozumień administracja projektu pragnie wyjaśnić, co następuje:
 
 
I edycja projektu objęta współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakończyła się zgodnie z planem z dniem 30.06.2009 roku. Projekt w ramach dofinansowania zakładał w I edycji przeszkolenie 200 uczestni­czek, objęcie programem stażowym 9 uczestniczek oraz objęcie wsparciem informacyjno-doradczym serwisu internetowego 1000 uczestniczek. Zakładane rezultaty w I edycji projektu zostały znacznie przekroczone do dnia zakończenia jego realizacji. Ponieważ współfinansowanie projektu pokrywało jedynie koszty objęcia poszczególnymi formami wsparcia podanych wyżej liczb uczestniczek (które dodatkowo spełniać musiały wymóg nieaktywności zawodowej, tj. nie podejmować pracy zarobkowej, nie kształcić się w trybie dziennym oraz nie być zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne), realizator zgodnie z systemem realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie ma obowiązku objęcia wsparciem większej liczby uczestniczek (a także uczestniczek nie spełniających ww. kryteriów).
 
Realizator zamierza jednak po zakończeniu realizacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej I edycji projektu w dalszym ciągu udzielać bezpłatnego wsparcia tożsamego ze wsparciem oferowanym w trakcie trwania I edycji projektu, ponosząc koszty we własnym zakresie w celu propagowania idei aktywizacji zawodowej wszystkich kobiet, poprzez rozwój ich kluczowych kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystywania technologii ICT.
 
Realizator będzie się starał objąć bezpłatnym wsparciem jak największą liczbę uczestniczek, jednak wielkość udzielonego wsparcia a także czas oczekiwania na jego otrzymanie będą zależne od możliwości organizacyjnych i finansowych realizatora.
 
Realizator informuje, że kontynuacja wsparcia finansowanego ze środków własnych realizatora nie wpłynie na formalne dokumenty uzyskane przez uczestniczki w programach wsparcia tj. w szczególności otrzymają one po pozytywnym ukończeniu szkolenia dyplom oraz międzynarodowy certyfikat informatyczny wydawany przez Europejski Instytut Certyfikacji IT EITCI z siedzibą w Brukseli. Realizator zastrzega jednak, że ze względu na fakt finansowania wsparcia projektowego wyłącznie ze środków własnych, do czasu uruchomienia II edycji projektu przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej niewielkiej zmianie ulegną procedury realizacji poszczególnych form wsparcia. W szczególności w procesie dydaktycznym w ramach szkoleń informatycznych realizowanych w trybie zdalnym na platformie e-Learning oceny raportów stanowiące część wewnętrznego procesu weryfikacji aktywności uczestniczek w procesie dydaktycznym nie będą przesyłane do uczestniczek w trakcie realizacji szkolenia. Oznacza to, że uczestniczki szkolenia powinny przygotowywać i wysyłać raporty z wykonywanych zadań laboratoryjnych nie oczekując każdorazowej oceny raportu, zamiast tego przechodząc do realizacji kolejnych partii materiałów. Warunkiem zaliczenia minimum programowego będzie nadal zaliczenie raportów i testów z 3 obowiązkowych i 2 dowolnych przedmiotów wybieralnych (z ta różnicą, że ocena raportów będzie wewnętrzną oceną w ramach procesu dydaktycznego). Ponadto wszystkie oceny (poza ocenami z testów zaliczeniowych) widoczne w ramach systemu e-Learning są wyłącznie związane z procesami administracyjno-statystycznymi szkolenia. W kwestii technicznej należy podkreślić, że jeśli po wysłaniu wypełnionego raportu dostęp do następnych partii materiałów na platformie e-Learning będzie nadal zablokowany oznacza to, że w trakcie wysyłania raportu nastąpił błąd (np. błąd może dotyczyć pominięcia przycisku "Kontynuuj", który pojawia się po wysłaniu raportu, lub wyłączenia przeglądarki w trakcie wysyłania raportu), należy wtedy ponownie wysłać raport w celu aktywowania kolejnych partii materiałów dydaktycznych.
 
Jednocześnie realizator informuje, że obecnie prowadzone są działania zmierzające do uruchomienia II edycji projektu euroKobieta (w której przywrócony zostanie pełen zakres merytoryczny realizowanych form wsparcia, w tym ponownie uruchomiony i rozszerzony zostanie program stażowy). Realizator planuje uruchomienie II edycja projektu najwcześniej we wrześniu bieżącego roku. Do czasu uruchomienia II edycji projektu przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, ze względu na obecne wyłączne finansowanie wsparcia ze środków własnych realizatora, mogą pojawić się różnego rodzaju trudności organizacyjne, a także ograniczona może zostać skala obsługi kontaktowej i konsultacyjnej uczestniczek projektu. Mimo to realizator podejmie starania, aby w okresie do czasu uruchomienia II edycji projektu uczestniczki korzystające obecnie ze wsparcia odniosły z niego jak największą korzyść.
 
Z poważaniem,
Administracja projektu euroKobieta

Uczestniczki

Portret użytkownika kasiul83
kasiul83
Portret użytkownika mogor
mogor
Portret użytkownika m.mongialo
m.mongialo
Portret użytkownika Kucharska
Kucharska
Portret użytkownika Agdalena
Agdalena
Portret użytkownika Lolka
Lolka
Portret użytkownika monika33
monika33
Portret użytkownika ala85
ala85
Portret użytkownika Marinka
Marinka
Portret użytkownika annmag
annmag
Portret użytkownika pociecha
pociecha
Portret użytkownika malv.
malv.

Ostatnie odpowiedzi


Spot III edycji projektu euroKobieta mający na celu promowanie elastycznych form zatrudnienia wśród kobiet wychowujących dzieci.


Zobacz nasz kanał na YT

Newsletter euroKobieta

Otrzymuj aktualne informacje!